Per resoldre aquest problema es pot utlitzar la taula de Karnaugh:

(hbha)b 00 01 11 10
0 0 0 X 1
1 0 1 X 0

Amb X=1 suposem:

Grup 1:

\begin{align}&\cssId{Step1}{{h_b}·\bar{b}}\\[3px]\end{align}

Grup 2:

\begin{align}&\cssId{Step2}{{h_a}·{b}}\\[3px]\end{align}

Grup 3:

\begin{align}&\cssId{Step3}{{h_b}·{h_a}}\\[3px]\end{align}

Per tant:

\begin{align}&\cssId{Step4}{c={h_b}·\bar{b}+{h_a}·{b}}\\[3px]\end{align}