QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2015 SÈRIE 2

Respon les següents preguntes:

Exercici 3
[2,5 punts en total]

ENUNCIAT

a) La potència P1 a l’eix del motor. [0,5 punts]

La potència és W

b) El parell Γ2 a l’eix de la broca (eix de sortida del trepant). [1 punt]
c) La potència total dissipada Pdiss en el trepant. [0,5 punts]
d) El diàmetre d2 de la politja solidària a l’eix de la broca. [0,5 punts]